Problém


Polia označené * sú povinné
Vaše meno *:
E-mail *:
Predmet *:
Problém *:
×

Podmienky používania

Prihlásiť | Registrácia | Podmienky používania | Informácie
Podmienky používania Hospodárskeho registra SR

Hospodársky register subjektov SR (ďalej len „HR“) je poskytnutý na bezplatné užívanie podnikateľským subjektom za účelom ochrany malých a stredných podnikov pred prípadnou platobnou neschopnosťou spôsobenou nedostatočným prehľadom t.j. nedostatkom informácií o budúcom obchodnom partnerovi pri uzatváraní obchodných vzťahov. HR má slúžiť ako jedna z alternatív pri posudzovaní podnikateľského subjektu (obchodného partnera), ale nie ako výhradný a jediný zdroj informácií pri rozhodovaní. Údaje obsiahnuté v HR nie je možné použiť na právne účely a slúžia výhradne pre interné potreby zaregistrovaného návštevníka. Každý zaregistrovaný užívateľ má nárok na zobrazenie 100 reportov. Po vyčerpaní tohto limitu je užívateľovi prístup na portál odopretý. V prípade, ak užívateľ má záujem o čerpanie ďalších reportov je mu umožnená opätovná registrácia.

Vymedzenie niektorých pojmov:

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (ďalej len „SIMS, a.s.“) je prevádzkovateľom HR, je zároveň aj jeho správcom a disponuje autorskými právami.

Užívateľom je podnikateľský subjekt – malý alebo stredný podnikateľ, ktorý prehlasuje, že nie je:

Podnikateľsky subjekt, ktorý svojou dobrovoľnou registráciou prijíma podmienky uvedené v týchto Podmienkach používania HR zároveň dáva súhlas na spracovanie ním poskytnutých údajov. Užívateľ si je vedomý toho, že dáta obsiahnuté v HR sú majetkom SIMS, a.s. a ich neoprávnené použitie inými za účelom dosiahnutia komerčného zisku, teda ich ďalšieho predaja, by bolo porušením autorských práv a Podmienok používania HR, za ktorých bolo užívateľovi umožnené využívanie HR. Užívateľ je povinný chrániť údaje získane z HR pred zneužitím. Užívateľ prehlasuje a súhlasí, že všetky údaje získané z HR – s obsahom informácií o spoločnostiach a hodnotení spoločností, združení, samostatných alebo iných podnikateľských subjektov, alebo ich akcionárov, neziskových organizácií, o riaditeľoch, spoločníkoch, či zamestnancoch a ich funkcií sú určené len pre internú potrebu návštevníka a nesmie ich použiť k poškodeniu práv iného subjektu. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby on alebo jeho zamestnanci zaobchádzali s údajmi získanými z HR tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena prevádzkovateľa ani užívateľa. Užívateľ berie na vedomie, že je oprávnený nahliadnuť do údajov v HR, ale nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny, fotokópie alebo inak použiť tieto údaje v takej podobe, ako je ich možné nájsť v HR. Užívateľ berie na vedomie, že všetky údaje nachádzajúce sa v HR sú informatívneho charakteru a slúžia len ako jeden z faktorov pri rozhodnutiach týkajúcich sa uzatvárania zmlúv a iných operácii týkajúcich sa subjektov nachádzajúcich sa v HR. Užívateľ si je vedomý toho, že údaje obsiahnuté v HR majú len informatívny charakter a akékoľvek obchodné rozhodnutia predstavujú do určitej miery isté riziko a prevádzkovateľ HR nenesú zodpovednosť za obchodné rozhodnutia prijaté na základe poskytnutých údajov. HR resp. údaje v ňom zhromaždené, sú informatívneho charakteru a nie sú určené na právne účely. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že prevádzkovateľ HR sa snaží zaistiť, aby údaje obsiahnuté v HR boli presné a úplné, avšak z dôvodu veľmi veľkého množstva podrobných údajov spracovávaných pri kompilácií informácii a pod vplyvom skutočností, že niektoré údaje sú dodávané zo zdrojov mimo vplyv prevádzkovateľa, ktoré nemôžu byť overené, vrátane informácií poskytovaných priamo subjektom. SIMS, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadné chyby v HR , ktoré sú mimo jeho dosah a nejedná sa o úmyselné pochybenie. Služba poskytovaná prostredníctvom HR nie je právne vymáhateľná a je určená len vybraným subjektom.

Servisný e-mail Servisný kontakt Užívateĺská príručka